top of page

Personvernerklæring for Adamstuen tannregulering

Behandling av personopplysninger hos Adamstuen tannregulering - Ortodontia AS
 
Adamstuen tannregulering: Ortodontia AS
Adresse: Ullevålsveien 82B, 0454 Oslo
E-post: post@adamstuentannregulering.no
Telefon: 22 46 79 32

Når du er i kontakt med oss som pasient, vil spesialistene på Adamstuen tannregulering behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Innsamling av data

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger i forbindelse med pasientbehandling i det vi oppretter journal i vårt elektroniske journalsystem.

 

Behandlingen skjer som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

 

Vi besvarer henvendelser som kommer inn til oss og samler inn navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

 

Vi behandler følgende personopplysninger: navn, fødsels- og personnummer, navn på familiemedlemmer, adresse, telefonnummer og e-post adresse, henvisninger fra eksterne behandlere, journal, røntgenbilder og foto. Disse opplysningene hentes fra pasienten selv, foresatte eller fra henvisende klinikker (tannleger eller leger).

 

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men vi forbeholder oss retten til ikke å behandle dersom vi ikke har de nødvendige opplysninger for å gjøre en medisinsk ansvarlig behandling av pasienten. Se egen informasjon om cookies på våre nettsider.

 

Deling av data

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, som for eksempel ved henvisning til andre tannleger, ved refusjonskrav til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
 

Databehandlere

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere: Opus systemer (digitalt journalsystem), Norsk Helsenett (et statlig foretak, eid av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD), med oppdrag å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten), IT avdelingen i Plandent (IT ansvarlig, backup, brannmur, virusbeskyttelse, programvareoppdatering m.m.). Hvis du kontakter oss via e-post vil dette behandles gjennom vår e-post leverandør G-suite fra Google Inc. Hvis du kontakter oss via skjema på nettsidene våre vil dette behandles av vår nettsideleverandør, Wix.com Ltd. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området eller i overensstemmelse med EU-U.S. Privacy Shield. Se egen side med informasjon om cookies på våre nettsider.

 

Hvor lenge beholder vi dataene dine?

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven §25. Se også helsepersonelloven §43 og journalforskriften §14. Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Oppbevaring og sletting av personopplysninger følger regler og bransjenormer for behandling av personopplysninger, inkl. General Data Protection Regulation (GDPR) innført av EU, mai 2018. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler med ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen  og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no  

 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Denne siden ble sist oppdatert den 02.08.2019

bottom of page